پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت بازرگانی-تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین

 

مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت بازرگانی – تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین، متخصص در زمینه مشاوره، فروش و واردات انواع مواد و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی

کشور سازنده مقدار نام لاتین نام کالا ردیف
ایران و آلمان عدد Erlenmeyer ارلن 1
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Laboratory flask بالن 2
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Beaker بشر 3
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد burette بورت 4
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Petri dish پتری دیش 5
آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Poar پوار 6
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Pipette پیپت 7
ایران-آلمان-تایوان-هند-چین عدد pycnometer پیکنومتر 8
ایران-آلمان-انگلیس-چین عدد Thermometer ترمومتر 9
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد test tube لوله آزمایش 10
ایران-چین-ایتالیا عدد Autoclave tape چسب اتوکلاو 11
چک-چین عدد Desiccator دسیکاتور 12
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Separator دکانتور 13
آلمان-چین-ایران عدد cells سل 14
ایران-چین عدد Liquid and powder glass شیشه پودری و مایعی 15
ایران-چین-هند عدد Weighing Container ظرف توزین 16
ایران-چین عدد Funnel قیف 17
انگلیس-آلمان- – چین عدد Crucible کروزه چینی 18
ایران-آلمان عدد Clevenger کلونجر 19
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Lam and lamel لام و لامل 20
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Condenser مبرد 21
چین عدد Magnet مگنت 22
چین عدد hydrometer هیدرومتر 23
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Graduated cylinder مزور (استوانه مدرج) 24
آلمان-ژاپن-چین عدد Weighing scale ترازو 25
ایران-آلمان عدد Heather stirrer هیتر استیرر 26
چین عدد Capillary tube لوله موئین 27
ایران-آلمان-چین عدد Mixer and laboretory Mixers میکسر و همزن ها 28
ایتالیا-آلمان-تایوان عدد pH meter متر PH 29

 

 

 

مواد آزمایشگاهی

ردیف نام کالا نام لاتین مقدار کشور سازنده
 1  اسید سولفوریک  Sulfuric acid  مختلف  ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
2  اسید نیتریک  Nitric acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
3  اسیدکلریدریک  Hydrochloric acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
4  اسیدفسفریک  Phosphoric acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
5  اسید سیتریک  Citric acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
6  اسید استیک  Acetic acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
7  اسیداگزالیک  Oxalic acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
8  تتراکلریدکربن  Carbon tetrachloride  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
9  بوتيل استات  Butyl acetate  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
10 برومیک اسید Bromic acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
11 فلوریدریک اسید Hydrofluoric Acid  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
12 متانول Methanol  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
13 پروپانول Propanol  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
14 ان هگزان N-Hexane  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
15 اتیل استات Ethyl acetate  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
16 کلروفرم Chloroform  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
17 دی متیل سولفوکساید Dimethyl sulfoxide  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
18 اتر Ether  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
19 استون Acetone  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
20 تولوئن Toluene  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
 21  زایلن  Xylene  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
 22  ترکیبات فنل  Phenol compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
 23  ترکیبات ید  Iodine compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
 24  ترکیبات منیزیم  Magnesium compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
25 ترکیبات منگنز Manganese compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
26 ترکیبات پتاسیم Potassium compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
27 ترکیبات کلسیم Calcium compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
28 ترکیبات آهن Iron compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
29 ترکیبات لیتم Lithium compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
30 انواع نیترات ها Nitrate Types  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
31 انواع فسفات ها Phosphates Types  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
32 انواع نیتريت ها Nitrites Types  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
33 انواع سولفیت ها Sulfites Types  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
34 ترکیبات اوره Urea compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
35 ترکیبات آمونیم Ammonium compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
36 ترکیبات گوگرد Sulfur compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
37 ترکیبات فسفر Phosphorus compounds  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
38 اسیدهای آلی Organic acids  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
39 اسیدهای چرب Fatty acids  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
40  انواع آلدئیدها  Aldehydes Types  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
41 کتون ها Ketones  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
42 انواع فلز Metal Types  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین
43 انواع نافلز Nonmetallic Types  مختلف   ایران-آلمان-آمریکا-کره-هند-چین

 

 

 

 

 

فروشگاه اینترنتی پیشرو صنعت راتین / عمده                                              فروشگاه اینترنتی پیشرو صنعت راتین / جزئی

 

 

 

مواد آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرو صنعت راتین

مواد آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرو صنعت راتین