پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت بازرگانی – تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین، متخصص در زمینه مشاوره، فروش و واردات انواع مواد و تجهیزات آزمایشگاهی:

 

کشور سازنده مقدار نام لاتین نام کالا
ایران-آلمان عدد Erlenmeyer ارلن
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Laboratory flask بالن
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Beaker بشر
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد burette بورت
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Petri dish پتری دیش
آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Poar پوار
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Pipette پیپت
ایران-آلمان-تایوان-هند-چین عدد pycnometer پیکنومتر
ایران-آلمان-انگلیس-چین عدد Thermometer ترمومتر
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد test tube لوله آزمایش
ایران-چین-ایتالیا عدد Autoclave tape چسب اتوکلاو
چک-چین عدد Desiccator دسیکاتور
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Separator دکانتور
آلمان-چین-ایران عدد cells سل
ایران-چین عدد Liquid and powder glass شیشه پودری و مایعی
ایران-چین-هند عدد Weighing Container ظرف توزین
ایران-چین عدد Funnel قیف
انگلیس-آلمان- – چین عدد Crucible کروزه چینی
ایران-آلمان عدد Clevenger کلونجر
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Lam and lamel لام و لامل
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Condenser مبرد
چین عدد Magnet مگنت
چین عدد hydrometer هیدرومتر
ایران-آلمان-انگلیس-هند-چین عدد Graduated cylinder مزور (استوانه مدرج)
آلمان-ژاپن-چین عدد Weighing scale ترازو
ایران-آلمان عدد Heather stirrer هیتر استیرر
چین عدد Capillary tube لوله موئین
ایران-آلمان-چین عدد Mixer and laboretory Mixers میکسر و همزن های آزمایشگاهی
ایتالیا-آلمان-تایوان عدد pH meter متر PH
کشور سازنده مقدار نام لاتین نام کالا
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Sulfuric acid اسید سولفوریک
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Nitric acid اسیدنیتریک
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Hydrochloric acid اسیدکلریدریک
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Phosphoric acid اسیدفسفریک
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Citric acid اسیدسیتریک
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Acetic acid اسید استیک
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Oxalic acid اسیداگزالیک
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Carbon tetrachloride تتراکلریدکربن
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Butyl acetate بوتيل استات
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Bromic acid برومیک اسید
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Hydrofluoric Acid فلوریدریک اسید
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Methanol متانول
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Propanol پروپانول
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف N-Hexane ان هگزان
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Ethyl acetate اتیل استات
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Chloroform کلروفرم
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Dimethyl sulfoxide دی متیل سولفوکساید
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Ether اتر
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Acetone استون
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Toluene تولوئن
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Xylene زایلن
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Phenol compounds ترکیبات فنل
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Iodine compounds ترکیبات ید
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Magnesium compounds ترکیبات منیزیم
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Manganese compounds ترکیبات منگنز
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Potassium compounds ترکیبات پتاسیم
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Calcium compounds ترکیبات کلسیم
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Iron compounds ترکیبات آهن
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Lithium compounds ترکیبات لیتم
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Nitrate Types انواع نیترات ها
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Types of phosphates انواع فسفات ها
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Types of nitrites انواع نیتريت ها
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Types of sulfites انواع سولفیت ها
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Urea compounds ترکیبات اوره
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Ammonium compounds ترکیبات آمونیم
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Sulfur compounds ترکیبات گوگرد
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Phosphorus compounds ترکیبات فسفر
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Organic acids اسیدهای آلی
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Fatty acids اسیدهای چرب
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Types of aldehydes انواع آلدئیدها
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Ketones کتونها
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Types of metal انواع فلز
ایران.آلمان.آمریکا-کره-هند-چین حجم های مختلف Types of nonmetallic انواع نافلز