پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

صنعتی

شرکت بازرگانی-تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین

 

مواد صنعتی

شرکت بازرگانی – تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین، متخصص در زمینه مشاوره، فروش و واردات انواع مواد صنعتی می باشد.

 

 

 کشور سازنده

(مقدار(کیلو نام انگلیسی نام ماده ردیف
ایرانی 25 potassium nitrate نیترات پتاسیم 1
ایرانی 25 sodium nitrate نیترات سدیم 2
ایرانی-چین 25 calcium nitrate نیترات کلسیم 3
ایران 25 copper nitrate نیترات مس 4
ایران 25 iron nitrate نیترات آهن 5
ایران 25 zinc nitrate نیترات روی 6
ایران-هلند 25 magnesium nitrate نیترات منیزیم 7
ایران 25 nickel nitrate نیترات نیکل 8
چین 25 Thiourea تیواره 9
چین 20-25 potassium permanganate پرمنگنات پتاسیم 10
ایران 20-50 urea اوره 11
ایران 25 ammonium dichromate دی کرومات آمونیوم 12
کره-چین 25 potassium hydroxide هیدروکسید پتاس 13
چین 25 sodium hyposulphite هیپوسولفیت سدیم 14
ایران 20 Lime آهک 15
ایران-هند-چین 45 chlorine کلر 16
ایران 25 barium nitrate نیترات باریم 17
ایران 25 lead nitrate نیترات سرب 18
چین 25 Cobalt nitrate نیترات کبالت 19
ایران 25 Aluminium nitrate نیترات آلمینیوم 20
ایران 25 Cupric acetate استات مس 21
ایران 25 Zinc acetate استات روی 22
چین 25 Potassium acetate استات پتاسیم 23
چین 25 Calcium acetate استات کلسیم 24
کره-چین 25 Potassium carbonate کربنات پتاس 25
ایران 25 Zinc Carbonate کربنات روی 26
چین 25 Urea-formaldehyde اوره فرمالدهید 27
چین 25 Potassium dichromate دی کرومات پتاسیم 28
چین-روسیه 25  Sodium dichromate دی کرومات سدیم 29
ایران 20-25 Zinc oxide اکسید روی 30
آلمان-ایران 25 Magnesium oxide اکسید منیزیم 31
ایران-آلمان 25-30 Calcium carbonate کربنات کلسیم 32
ایران 25 Sodium oxalate اگزالات سدیم 33
ایران 25 Potassium oxalate اگزالات پتاسیم 34
چین-آلمان 10 Aerosil اروزیل 35
چین 25 Sulfamic acid اسید سولفامیک 36
چین 25 Silica gel سیلیکاژل 37
ایران 25 Potassium chloride کلرید پتاسیم 38
ایران 25 Sodium chloride کلرید سدیم 39
چین 50 Iron chloride کلرید آهن 40
ایران 20 Copper carbonate کربنات مس 41
ایران 50 Sodium carbonate کربنات سدیم 42
آلمان 25 Tannic acid اسید تانیک 43
چین 25 Sodium chromate کرومات سدیم 44
ایران 25 Barium chromate کرومات باریم 45
ایران 25 Nickel oxide اکسید نیکل 46
چین 25 Cobalt oxide اکسید کبالت 47
چین 25 Rachel Salt نمک راشل 48
ایران-چین-سوئد 25 Calcium chloride کلرید کلسیم 49
چین 25 Zinc chloride کلرید روی 50
چین 25 Cobalt chloride کلرید کبالت 51
چین 25 Magnesium chloride کلرید منیزیم 52
ترکیه 20-25 Borax بوراکس 53
ترکیه 25-50 Boric acid اسید بوریک 54
چین 25 Ammonium persulfate پر سولفات آمونیوم 55
چین 25 Maleic acid اسید مالئیک 56
ایران 25 Nickel carbonate کربنات نیکل 57
چین 25 Sodium triphosphate تری پلی فسفات سدیم 58
چین 25 Barium carbonate کربنات باریم 59
ایران 25 Copper oxide اکسید مس 60
ایران 25 Iron oxide اکسید آهن 61
ایران-روسیه-ازبکستان 25 Copper sulfate سولفات مس 62

 

 

 

 

 

 

 

فروشگاه اینترنتی پیشرو صنعت راتین / عمده                                              فروشگاه اینترنتی پیشرو صنعت راتین / جزئی

فروش مواد شیمیایی صنعتی خرید مواد صنعتی فروشنده مواد صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی خرید مواد صنعتی فروشنده مواد صنعتی