پرسش و پاسخ

پرسش: برای درست کردن ژل از چه موادی استفاده می شود؟ / پاسخ: ژل، ترکیبی از آب و پلیمر است که با توجه به نوع کار می توان از پلیمرهایی مانند کربوکسی متیل سلولز، صمغ عربی، کربومر، کتیرا و … استفاده نمود.