پرسش و پاسخ

پرسش: جهت درست کردن پمادی که قابلیت جذب آب را داشته باشد ولی با آب شسته نشود و در آب نیز حل نشود از چه پایه ای می توان استفاده کرد؟ / پاسخ: می توانید از کلدکرم یا اوسرین به عنوان پایه ای که آب را جذب و در آب حل و شسته نمی شود استفاده نمود.