پرسش و پاسخ

پرسش: از چه موادی به عنوان شیرین کننده می توان استفاده کرد؟ /

پاسخ: شیرین کننده ها به دو دسته تقسیم می شوند. 1.طبیعی و 2. مصنوعی. / بسته به نوع ماده برای شیرین کننده های طبیعی می توان از مانیتول و لاکتوز و برای شیرین کننده های مصنوعی از آسپارتام و ساخارین می توان استفاده نمود.