پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری: 9 الی 11 شهریور ماه 1400/ شهر برگزاری: ایران-تبریز