پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

صنعتی

شرکت بازرگانی – تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین، متخصص در زمینه مشاوره، فروش و واردات انواع مواد صنعتی:

 

 کشور سازنده

(مقدار(کیلو نام انگلیسی نام ماده
ایرانی 25 potassium nitrate نیترات پتاسیم
ایرانی 25 sodium nitrate نیترات سدیم
ایرانی-چین 25 calcium nitrate نیترات کلسیم
ایران 25 copper nitrate نیترات مس
ایران 25 iron nitrate نیترات آهن
ایران 25 zinc nitrate نیترات روی
ایران-هلند 25 magnesium nitrate نیترات منیزیم
ایران 25 nickel nitrate نیترات نیکل
چین 25 Thiourea تیواره
چین 20-25 potassium permanganate پرمنگنات پتاسیم
ایران 20-50 urea اوره
ایران 25 ammonium dichromate دی کرومات آمونیوم
کره-چین 25 potassium hydroxide هیدروکسید پتاس
چین 25 sodium hyposulphite هیپوسولفیت سدیم
ایران 20 Lime آهک
ایران-هند-چین 45 chlorine کلر
ایران 25 barium nitrate نیترات باریم
ایران 25 lead nitrate نیترات سرب
چین 25 Cobalt nitrate نیترات کبالت
ایران 25 Aluminium nitrate نیترات آلمینیوم
ایران 25 Cupric acetate استات مس
ایران 25 Zinc acetate استات روی
چین 25 Potassium acetate استات پتاسیم
چین 25 Calcium acetate استات کلسیم
کره-چین 25 Potassium carbonate کربنات پتاس
ایران 25 Zinc Carbonate کربنات روی
چین 25 Urea-formaldehyde اوره فرمالدهید
چین 25 Potassium dichromate دی کرومات پتاسیم
چین-روسیه 25  Sodium dichromate دی کرومات سدیم
ایران 20-25 Zinc oxide اکسید روی
آلمان-ایران 25 Magnesium oxide اکسید منیزیم
ایران-آلمان 25-30 Calcium carbonate کربنات کلسیم
ایران 25 Sodium oxalate اگزالات سدیم
ایران 25 Potassium oxalate اگزالات پتاسیم
چین-آلمان 10 Aerosil اروزیل
چین 25 Sulfamic acid اسید سولفامیک
چین 25 Silica gel سیلیکاژل
ایران 25 Potassium chloride کلرید پتاسیم
ایران 25 Sodium chloride کلرید سدیم
چین 50 Iron chloride کلرید آهن
ایران 20 Copper carbonate کربنات مس
ایران 50 Sodium carbonate کربنات سدیم
آلمان 25 Tannic acid اسید تانیک
چین 25 Sodium chromate کرومات سدیم
ایران 25 Barium chromate کرومات باریم
ایران 25 Nickel oxide اکسید نیکل
چین 25 Cobalt oxide اکسید کبالت
چین 25 Rachel Salt نمک راشل
ایران-چین-سوئد 25 Calcium chloride کلرید کلسیم
چین 25 Zinc chloride کلرید روی
چین 25 Cobalt chloride کلرید کبالت
چین 25 Magnesium chloride کلرید منیزیم
ترکیه 20-25 Borax بوراکس
ترکیه 25-50 Boric acid اسید بوریک
چین 25 Ammonium persulfate پر سولفات آمونیوم
چین 25 Maleic acid اسید مالئیک
ایران 25 Nickel carbonate کربنات نیکل
چین 25 Sodium triphosphate تری پلی فسفات سدیم
چین 25 Barium carbonate کربنات باریم
ایران 25 Copper oxide اکسید مس
ایران 25 Iron oxide اکسید آهن
ایران-روسیه-ازبکستان 25 Copper sulfate سولفات مس