چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی

تاریخ برگزاری: 1 الی 3 مرداد ماه 1398 / محل برگزاری: ارومیه